Past Deans

Deans of the Graduate School of Arts and Letters

Name Term
from to
KANAKURA Enshō 1949/4/1 1955/3/31
KOBAYASHI Atsuo 1955/4/1 1960/3/31
ISHIZU Teruji 1960/4/1 1963/6/30
YAJIMA Yōkichi 1963/7/1 1965/10/4
ITŌ Nobuo 1965/10/5 1967/10/4
SATŌ Kiyoji 1967/10/5 1969/10/4
ITŌ Nobuo 1969/10/5 1970/2/15
KITAMURA Haruo 1970/2/16 1971/3/31
ISHIDA Ichirō 1971/4/1 1972/3/31
ISHIDA Ichirō 1972/4/1 1973/3/31
SEKI Akira 1973/4/1 1975/3/31
KANAYA Osamu 1975/4/1 1977/3/31
YOSHIOKA Akihiko 1977/4/1 1979/3/31
SAITŌ Yoshio 1979/4/1 1981/3/31
NISHIDA Hideho 1981/4/1 1983/3/31
KUWAHARA Teruo 1983/4/1 1985/3/31
TAKIURA Shizuo 1985/4/1 1987/3/31
KUWAHARA Teruo 1987/4/1 1989/3/31
KIKUTA Shigeo 1989/4/1 1991/3/31
WATANABE Nobuo 1991/4/1 1993/3/31
TERADA Takanobu 1993/4/1 1995/3/31
KASHIWABARA Keiichi 1995/4/1 1997/3/31
ŌHASHI Hideshi 1997/4/1 1999/3/31
YASUDA Jirō 1999/4/1 2001/3/31
MATSUMOTO Norio 2001/4/1 2003/3/31
NOE Keiichi 2003/4/1 2006/3/31
HARA Junsuke 2006/4/1 2009/3/31
HANATO Masahiro 2009/4/1 2011/3/31
ŌBUCHI Ken-ichi 2011/4/1 2014/3/31
SATO Hiroo 2014/4/1 2017/3/31
MORIMOTO Kōichi 2017/4/1 2020/3/31
YANAGIHARA Toshiaki 2020/4/1 2023/3/31
KIMURA Toshiaki 2023/4/1 To the present